Privacyverklaring

VETOS besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualisatie van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voor komen.

Disclaimer / Privacy Policy

Disclaimer

 • VETOS-lid Autobedrijf Greijmans besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.
 • Autobedrijf Greijmans is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent is aan het verspreiden van informatie via het internet.
 • Tevens aanvaardt Autobedrijf Greijmans geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Autobedrijf Greijmans via deze website. Autobedrijf Greijmans aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
 • Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Autobedrijf Greijmans garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Privacy Policy Autobedrijf Greijmans

 • Autobedrijf Greijmans hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
  Autobedrijf Greijmans houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • – uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
  – verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  – vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  – passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  – geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  – op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.
 • Als Autobedrijf Greijmans zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Autobedrijf Greijmans
Nieuwendijk 58
5591 JK Heeze
Verkoop:
Tel: 040 – 2264633
E-mail: info@greijmansautos.nl
Werkplaats:
Tel: 040-2240666
E-mail: werkplaats@greijmansautos.nl

          Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

 • Uw persoonsgegevens worden door Autobedrijf Greijmans
  verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
  – Het aangaan van overeenkomsten
  – Het versturen van nieuwsbrieven
  – Het aanbieden van een service en/of onderhoudsafspraak
  – Het meedoen met prijsvragen of winacties
  – Het verstrekken van een inruilwaarde voor een auto
 • Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
  – NAW-gegevens, telefoon, e-mail
  – Autodata zoals merk, type, kenteken, gereden kilometers
  – Betaalinformatie tbv overeenkomsten, zoals IBAN-nr en SEPA-kenmerkVerstrekking aan derden
 • De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het versturen van nieuwsbrieven. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
 • Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.Minderjarigen
  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.Bewaartermijn
  Autobedrijf Greijmans bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  Beveiliging
  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;- Back-up van belangrijke informatie

  – Automatische updates van systeemsoftware en antivirusprogramma.
  – Systemen zijn vergrendeld met username en wachtwoord
  – Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot (bijzondere) gegevens

  Rechten omtrent uw gegevens
  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  Klachten
  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail bericht.

Verkoop: 040-2264633 | Werkplaats: 040-2240666 info@greijmansautos.nl | werkplaats@greijmansautos.nl
Vragen of afspraak maken?

Bel Verkoop: 040-2264633 | Werkplaats: 040-2240666

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×